nayzangul (nayzangul) wrote,
nayzangul
nayzangul

 • Mood:

ЗИЛЗИЛАЛАРНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ МУМКИНМИ?

Ҳар йили сайёрамизда ўнлаб ва ҳатто юзлаб ер силкинишлари содир бўлади. Қаердадир силкиниш кучи 1-2 баллни ташкил этиб, одамлар у µаіда фаіат ОАВ оріали хабар топиши мумкин, аммо ґтган йили Гаитини, шу йилнинг март ойида Японияни ларзага солган зилзилалар инсониятни доимий іґріув ва даµшат исканжасида іолдириши шубµасиз. Ер силкинишлари, айниіса кутилмаганда бошланиши ва аµолини хавфсиз µудудга кґчириш имконини деярли йґііа чиіариши билан хавфлидир. Юзлаб іурбонлар, бошпанасиз, чорасиз іолган одамлар, харобага айланган шаµар ва іишлоілар... зилзиладан кейинги сукунат. Одамзот ґз µаёти давомида дуч келиши мумкин бґлган манзараларнинг энг даµшатлиси... Наµотки µанузгача зилзилаларни олдиндан башорат іилишни ґрганмадик? Бу ишни амалга оширса бґладими ґзи? Кейинги сейсмик фаоллик іаерда ва іай пайтда кузатилади? Јуйида бу саволларга жавоб излаймиз.

Зилзилаларнинг юзага келиш сабабларини аниілаш оріали жуда кґп мавµумликларга ойдинлик киритишимиз мумкин. Олимларнинг бу борадаги іарашлари муштарак эмас ва жуда кенг таріалган биринчи іарашга кґра, ер шари улкан плиталарга ажратилган бґлиб, зилзила айни шу плиталарнинг таъсирлашиши оіибатида юзага келади. Иккинчи ёндошув эса зилзилалар сабабини радиоактив парчаланиш, тоІ жинслари бґлиниши µамда Ер мантияси ва ядродаги бошіа ички жараёнлар туфайли іґшимча іувватнинг µосил бґлиши билан изоµлайди.

Ердаги сув тошіинлари, тоІ рельефларининг силжиши ва іуруіликдаги катта майдонларнинг бир-биридан узоілашиши сингари табиий µодисалар, аксарият µолларда Ой таъсирида содир бґлади. Ернинг сейсмик тебранишларида µам бевосита унинг «іґл»и борлиги шубµасиз. Баъзи тахминларга кґра, сайёрамиз іаъридаги магма асосини плазма кґринишидаги суюілик ташкил іилади ва Ойнинг тортишиш кучи ядрони µаракатга келтирган ваітда, ґз-ґзидан магма µам чайіалиб, ер сатµида тебранишлар µосил бґлади. Бу µолатда зилзилиларни катта іувватга эга суперкомпьютерлар, кенг іамровдаги сейсмологик станциялар, ер сатµини мунтазам назорат іилувчи мутахассислар гуруµи µамда Ой ва Ер ґртасидаги таъсирларнинг тахминий модели ёрдамида башорат іилиш мумкин. Албатта, тґліинлар келиши ва іайтишининг умумий кинетик іуввати, сайёрамиз µаракатининг йґналиши ва тезлиги, іолаверса Ойнинг ер сатµи бґйлаб µаракатланиши траекториясини µам эътиборсиз іолдирмаслик керак. Олимларнинг фикрича, навбатдаги зилзиладан олдин ґша µудуд электромагнит µамда гравитацион кучланишлар тґліинини «бошдан кечиради». Сейсмик тебранишлар олдидан µайвонлар, іушлар ва µашаротларда кузатиладиган безовталик айнан шу тґліинлар билан изоµланади. Дарµаіиіат, зилзилалар башоратининг энг іадимги усулларидан бири — µайвонларни кузатиш бґлиб, каламушлар, илонлар ва баіалар офатни аввалдан сезиши ва оммавий равишда бошіа µудудга кґча бошлашишини олимлар бундан кґп асрлар илгари аниілаб улгуришган эди. Масалан, 2009 йилда Италиянинг Л'Акуил шаµрида содир бґлган зилзила ваітида баіалар ґзларини жуда Іайриоддий тутишган ва кечинчалик бу µаіда «Journal of Zoology» («Зоология журнали») нашрида маіола чоп этилган. Бироі табиийки, ер силкинишларини µайвонлар «маслаµати»га кґра башорат іилиш аілли одамларнинг иши бґлмайди, сабаби, уларнинг хатти-µаракатлари табиий офатлардан ташіари яна жуда кґплаб омиллар, айтайлик, очлик, об-µаво ва бошіалар билан чамбарчас боІлиі. Шунга іарамасдан, ер силкинишларидан µимояланиш маісадида ґз уйида майда жониворлар, балиічалар ёки µашаротлар (масалан тарантуллар)ни боіаётган одамлар сони кун сайин ортиб бормоіда.

Зилзиланинг іаерда вужудга келиши µаіида олдиндан билиш унчалик іийин масала эмас. Ер шарининг сейсмик фаол µудудлари, аниіроІи, ер іобиІининг тектоник µаракатлар нисбатан кґп вужудга келадиган µудудлари белгиланган сейсмик хариталар бу ишни бирмунча осонлаштиради. Таъкидлаш керакки, зилзила марказлари литосфера плиталарининг чегаралари жойлашган µудудларда аниіланади. Соµа мутахассислари томонидан 3та асосий сейсмик минтаіа іайд этилган бґлиб, булар Тинч океани, ¤рта Осиё ва Атлантика минтаіаларидир. Рґйхат аввалидаги минтаіада дунёдаги зилзилаларнинг іарийб 68 фоизи содир бґлади. У ґз ичига Америка ва Осиёнинг Тинч океани іирІоІидан тортиб, Австралия ва Янги Зеландия оролларигача бґлган µудудни іамраб олади. ¤рта Осиё минтаіаси Яшил Бурни оролларидан ¤ртаер денгизи іирІоІи ва Марказий Осиё бґйлаб Марказий Хитой, Ґимолай тоІлари ва Индонезиягача чґзилади. Ниµоят, Шпицберген ороли ва Исландиядан Буве оролигача бґлган µудуд эса Атлантика минтаіасига тегишли µисобланади. Ґисоб-китоблар МДҐ давлатлари µудудининг ґзида 3 млн. квадрат километрга тенг µудуд сейсмик жиµатдан хавфли эканлигини кґрсатмоіда.

Юіорида айтганимиздек, зилзила содир бґладиган µудудни аввалдан билиш учун сейсмик фаоллик харитасини тузиб чиіиш кифоя. Муаммо ер тебранишларининг іачон бошланишида. Маълум бґлишича, зилзила олдидан ер сатµининг махсус ускуналар ёрдамида ґлчанадиган нишабликлари кескин суръатларда ґзгара бошлайди ва мазкур «іияликлар бґрони» зилзила белгиси сифатида баµоланиши мумкин. Башоратнинг бошіа бир усули — тоІ жинслари µаракатланиши билан боІлиі бґлиб, бунда зилзила олдидан ер іаърида вужудга келиб, тебранишлар іувватининг ортиши баробарида кучайиб борадиган шовіинларни юіори сезгирлик даражасига эга махсус асбоблар ёрдамида эшитиш тушунилади. Ерости тебранишларидан кейин океандаги сув сатµи даражасининг кескин ґзгариши цунамининг яіинлашаётганидан дарак беради. 

Яна бир тахминга кґра, кучли зилзила Ер іобиІида тґпланган катта миідордаги іувватдан халос бґлишга ёрдам беради. Бироі ундан бир неча кун ва µатто бир ой олдин µам нисбатан кучсиз тебранишлар кузатилиши мумкин. Табиийки, табиий офатларни бу каби кучсиз силкинишларга іараб башорат іилишга, олимларнинг жасорати етмади. Чунки бу усул µам етарли даражада ишончли эмас. «Тешик кулча гипотезаси», ёки халіасимон гипотеза япониялик сейсмолог Киёо Моги томонидан илгари сурилган. Унинг фикрича, агар кичик зилзилалар айлана шаклида жойлашса, улардан кейин, албатта кучли ер силкиниши содир бґлади. Масаланинг чигаллиги шундаки, кичик зилзилаларнинг фаіатгина 5 фоизи катта ер силкинишлари билан боІлиі. Оксфорд Университети профессори Ричард Уокернинг ибораси билан айтганда, «ушбу гипотеза илмий асосларга эга эмас».

Навбатдаги зилзила ишораси — ер іобиІида учрайдиган нисбатан зарарсиз газ, яъни радон бґлиб, у тоІ жинслари ёрилган ваітда таріалиб, ерости сувларига сингиб кетади. Шунингдек, µосил бґлган ёриілар ерости дарёлари учун янги ирмоіларни вужудга келтириши оіибатида дарёлар µажми катталашади. Бахтга іарши, µавога таріаладиган радон µамда сув сатµидаги ґзгариш каби жараёнлар зилзила содир бґлаётган ваітда ёки ундан кейин µам кузатилиши, баъзан эса умуман кузатилмаслиги µам мумкин. Хуллас,  башоратчиларнинг бор умиди тоІ жинслари ґзгаришларини ґлчайдиган эрта огоµлантириш тизими билан боІлиі бґлиб іолади.

Ер силкиниши эµтимоли юіори бґлганига яраша аµоли зич яшайдиган Япония, Мексика ва Тайвань каби µудудларда худди шундай тизимлар фаолияти йґлга іґйилган. Аммо мазкур «замонавий технология» µам зилзиланинг яіинлашаётгани µаіида силкинишга атиги 30 даіиіа іолганда огоµлантиради. 1975 йилда Хитойда содир бґлган магнитудаси 7,3 баллга тенг зилзила µаіида гапираркан, «Илм-фан тарихида бирорта µам аниі башорат учрамайди», — дея таъкидлайди Уокер. Зилзила юз беришига бир кун іолганда, сейсмологлар ундан хабар топиб, одамларни хабардор іилган ва µукумат кґпларнинг жонини саілаб іолишга улгурган эди. Бироі худди шу усул асосида µисоблаб чиіилган кейинги натижалар бирор марта бґлсин, ґзини оіламаган. Бир йил ґтиб, іґшни Таншанда магнитудаси 7,8 баллга тенг фавіулодда кучли ер силкиниши кузатилиб, у 250 минг кишининг умрига зомин бґлди. ¤ша-ґша, Хайчен зилзиласи µаіидаги муваффаіиятли башорат омадли тасодифдан бошіа нарса эмас, деган хулосага келинди. Муаммо шундаки, зилзила эµтимоли вужудга келиши биланоі, сейсмологлар ваµимага тушиб, одамларни оёііа турІизаверса, бу ґз-ґзидан уларнинг тадіиіот ва текширувларига нисбатан одамлар ишончининг йґіолишига сабаб бґлади. «Зилзила минглаб омиллар туфайли юзага келиши мумкин бґлган мураккаб жараён ва шу туфайли уни башорат іилишнинг деярли иложи йґі», — дейди бу µаіда Уокер. 

Британиянинг Ливерпуль университети ходими Дэн Фолкнер эса «Ґар бир зилзила алоµида хусусиятларга эга ва ер силкинишларини олдиндан башорат іилишга доир умумий іонуниятлар ишлаб чиіилмаган. Биз тебранишлар іандай содир бґлишини ипидан-игнасигача ґрганиб чиіишимиз мумкин, аммо уларни олдиндан башорат іила оладиган даража ета олмаслигимиз аниі», деган фикрда.

Узоі ва натижасиз уринишлардан сґнг, сейсмологлар іуйидаги хулосага келишади: сейсмик жиµатдан хавфли µудуддаги ер силкинишлари эµтимоли µаіида аµолини бир іанча муддат олдинроі бґлса-да, огоµлантириб іґйиш — йирик зилзила оіибатларини юмшатишнинг энг яхши йґлидир. Јолаверса, зилзилаларга бардошли иншоотлар іуриш, аµолини фавіулодда µолатларга руµан ва жисмонан тайёрлаш µам яхши натижа бериши мумкин. Ким билади, зилзилалар магнитудасини аниілаш эмас, уларни башорат іилиш йґлларини ґргансак, µаётга бошіача кґз билан іарайдиган бґлармидик...

Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment