nayzangul (nayzangul) wrote,
nayzangul
nayzangul

 • Mood:

МЕГАПОЛИС: КАТТА ШАҲАРЛАРДАГИ КАТТА МУАММОЛАР

Узоқдан қараганда, устма-уст терилган гугурт қутиларини эслатувчи осмонўпар бинолар, қулоқни қоматга келтирувчи шовқин ва тинимсиз автомобиллар қатнови шаҳарликлар турмушининг ажралмас қисми саналади. Тезкор ҳаёт суръатлари homo urbis («лотин тилидан таржима қилинганда, шаҳарлик одам»)ларни табиат гўзалликларидан баµра олиш, дўстлари ва оила аъзолари даврасида бўлиш, жисмоний машқлар билан шуғулланиш сингари кундалик «қувонч»лардан маҳрум этаётганини психологлар жиддий муаммо дея баҳолашмоқда. Уларнинг фикрича, бир хил шакл-шамойилдаги замонавий бинолар ва умуман шаҳар манзараси инсон руҳиятига салбий таъсир кўрсатади ва бу мегаполислар билан боғлиқ муаммоларнинг кичик бир дебочаси холос. 

«МИЛЛИОНЕР» ШАҲАРЛАР

Йирик шаҳарларнинг юқори тезликда ўз чегараларини кенгайтириб, қўшни µудудларни µам іамраб олаётгани натижасида шаµарлар бир-бири билан іоришиб, аµолиси 10 миллиондан ортиі кишидан иборат йирик мегаполислар вуждга келмоіда. Уларнинг айримларида µатто бутун бошли мамлакатлардагидан µам кґпроі одам яшайди. Мегаполис (мегалополис ёки суперагломерация) деганда, іґшни шаµар агломерацияларининг йирик марказга бирлашиши натижасида ташкил топган улкан аµоли турар жойлари тушунилади. Юнон тилида ушбу сґз “катта шаµар” деган маънони англатади. Википедиа электрон энциклопедияси маълумотларига кґра, дастлаб АЈШнинг Атлантика іирІоіларида жойлашган Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор µамда Вашингтон агломерацияларидан иборат яхлит шаµар іурилмасига «мегаполис» дея таъриф берилган. 

1970 йилларда БМТ экспертлари аµолиси 8 миллиондан кґп бґлган йирик шаµар агломерацияларини «мегаполис» деб аташни таклиф іилишди. 1950 йилда дунёда атиги 2та мегаполис бор эди: аµолиси 12,5 миллион кишидан иборат Нью-Йорк ва 11,3 миллион кишини «ґз баІрига олган» Токио. 1975 йилга келиб, Мехико µам катта шаµарлар сафидан жой олди. 2005 йилда раіамлар сезиларли ґзгариш вужудга келди, энди мегаполислар сони 19тага етган эди. 2025 йилларга бориб, мегаполислар сони 27тага, уларда истиіомат іилувчи аµоли сони эса 447 миллион кишига етиши тахмин іилинмоіда (demoscope.ru). 

Жаµондаги энг йирик шаµар агломерацияси — Токионинг мегаполислар орасидаги салмоІи бґлакча. 2007 йилнинг ґзидаёі унинг аµолиси 35,5 миллион кишини ташкил этарди. Токио ґз ичига Катта Токио (ку-бу) ва унинг ён-атрофида жойлашган 87та шаµар, жумладан Иокогама, Кавасаки ва Чибу сингари йирик саноат марказларини іамраб олади. Япония пойтахтидан кейинги ґринларда Нью-Йорк, Мехико ва Бомбей (шаµарларнинг µар бирида 19 миллионга яіин одам истиіомат іилади), шунингдек Сан-Паулу (аµолиси 18,8 миллион кишидан иборат) тилга олинади. Футурологларнинг башорат іилишича, 2025 йилга іадар Токио жаµоннинг энг йирик агломерацияси «маіоми»ни саілаб іолиши керак (36,4 миллион киши).

«ЁППАСИГА К¤ЧИШ»

Мана бир неча ґн йилдирки, сайёрамиз шиддатли урбанизация жараёнини бошдан кечирмоіда. Ривожланган мамлакатларнинг аксариятида бґшаб іолган іишлоілар ва аµолиси йил сайин кґпайиб бораётган шаµарлар одатий µол тусини олган, ґз навбатида одамлар руµияти, ижтимоий соµадаги фаолиятида µам шунга яраша ґзгаришлар кґзга ташланмоіда.

Юксак технологиялар асосидаги янги ишлаб чиіариш турлари «ёппасига шаµарга кґчиш» тенденциясини юзага келтирди. Аµолининг іишлоілардан шаµарларга, шаµарлардан мегаполисларга іараб «силжиши» дунёнинг кґплаб мамлакатларида кузатилаётган табиий жараёндир. Давр таіозоси ва µаётий эµтиёж туфайли кенгайиб, ривожланиб бораётган мегаполислар бундан кейин µам мана шу суръатда тараііий этади, ерликларнинг асосий іисми келажакда µам мегаполисларда µаёт кечиради, ушбу реаллик одамларнинг яшаш тарзи, фаолияти, замонавий техникада эришилган ютуілар ва кґплаб бошіа сабаблар билан чамбарчас боІлиі. Аммо, танганинг оріасида бир талай муаммолар ётибдики, яіин орада уларга ечим топилмаса, жамиятда иніирозли µолатлар юзага келиши мумкин.

ФизОрг манбасида ёзилишича, сайёра умумий аµолисининг катта іисми тараііий этган йирик шаµарларда яшайди. Бундай шаµарлардаги µаётга кґникиш, шиддатли суръатлар ва тинимсиз шовіин шароитида ухлаш, овіатланиш ва ишлашга одатланиш юзаки іаралгандагина осон. Бозор иітисодиёти ва тинимсиз раіобат одамлардан доимий µаракатда бґлишни талаб іилади. Бой берилган ваіт жиддий йґіотишларга сабаб бґлиши µам µеч гап эмас. Ваітнинг кґз очиб-юмгунча ґтиб кетиши, кун давомида µеч нарсага улгурмаслик каби µолатларга соат милларининг алоіаси йґі, мазкур вазият одамларнинг шиддатли µаёт тарзига мослаша олмаётгани, жисмоний имкониятлар «давр талаблари»га жавоб бермай іолаётгани билан изоµланади.

ЯШАШ УЧУН КУРАШ

Шаµарлардаги аµоли сонининг ортиб бориши ґз навбатида ишсизлик, турар жой ва транспорт воситалари билан боІлиі муаммоларни вужудга келтириши, содда іилиб айтганда «яшаш учун кураш» муаммосини кун тартбига іґйиши табиий. Худди табиатда бґлгани каби, жамиятда µам омад энг кучлиларга, вазиятларга тез ва осон мослашадиган одамларга кулиб боіиши табиий ва айниіса, мегаполисларда мазкур тенденция долзарб аµамият касб этади. Мегаполис аµолиси бир іарашда мафтункор, бироі аслида мураккаб µаётнинг ёзилмаган іоидаларини чуіур «ґзлаштириши» керак.

Европадаги энг йирик мегаполис — Лондон бґлиб, ушбу гигант чегаралари шимолдан жанубга ва Іарбдан шарііа іараб бир неча километрларга чґзилган. Аµолиси 7 миллион кишидан кґпроі. Ґар йили шаµардаги энг машµур обидалар іаторида Тауэр кґприги, Парламент биноси ва албатта Биг-Бенни кґриш илинжида Лондонга миллионлаб туристлар ташриф буюради. Бироі Лондоннинг ґзида истиіомат іилувчи маµаллий аµоли, хусусан, эмигрантлар бу ердаги µаёти эвазига бирмунча іийинчиликларни бошидан кечираётгани рост. Биринчи муаммо сифатида, шубµасиз йирик іатнов йґлларида µосил бґладиган тирбандликни айтиш мумкин. Ґар іандай мегаполисда бґлгани каби, Лондонда µам шаµар бґйлаб µаракатланиш — катта муаммо, айниіса тиІиз пайтларда. Аммо бу — деярли µамма шаµарларнинг «оІриі нуітаси» саналгани туфайли, унга кґникишдан бошіа чора йґі. Ер устидаги тирбандлик, ер остида эса µар іандай одамнинг µаёти хавф остида іолиши мумкин. Террорчилик µаракатлари Лондондаги кенг таріалган ва даµшатли жиноят турларидан бири µисобланади. Ушбу шаµарда поездларнинг портлаши µолатларига кґп бор дуч келишган.

«МЕГАПОЛИС» СИНДРОМИ

Гигант шаµарлардаги µаёт тарзи экологик мувозанатни бутунлай издан чиіаради, ифлосланган µаво эса фаіат одамлар саломатлиги эмас, бутун инсоният келажаги учун µам жиддий хавф туІдириши маълум. Жон Браунштейн бошчилигидаги Гарвард тиббиёт мактаби шифокорлари АЈШ шаµарларидаги µаво ифлосланиши ва 2-даражали іандли диабет касаллигининг ривожланиш хавфи ґртасидаги боІлиіликни ґрганиб, касаллик ифлосланиш тури эмас, беморнинг яшаш жойи ифлосланиш даражаси юіори бґлган µудуд, автомагистраль ёки ишлаб чиіариш корхонасидан іанчалик узоі масофада жойлашганига боІлиі эканлигини аниілади. Бу µам етмагандек, шаµарликлар µид билиш іобилиятидан деярли маµрум экан. www.medicalnewstoday.com сайтининг хабар беришича, мегаполисда истиіомат іилувчи кишилар µар куни µаво билан бирга жуда кґп миідорда заµарли газларни ичга ютадилар. Мазкур µолат 4 литр ифлосланган водопровод сувини ичиш ёки уч даіиіа газ ёки тутун чиіиб турган іувурдаги µавони симиришга тенг, дея огоµлантиради соµа мутахассислари.  

Мегаполис фуіароси учун іулоіларни тешувчи шовіин µам, ёіимсиз ва зарарли µидлар µам одатий µолга айланади. Мутахассислар томонидан мегаполислардаги µаётга доир яна бир іизиіарли µолат іайд этилган бґлиб, шаµарликлар руµият билан боІлиі муаммоларга іишлоіда яшовчи одамларга іараганда бир неча баробар кґпроі дуч келар экан. Шунингдек, шизофрения касаллигидан азият чекувчиларнинг аксариятини шаµарликлар ташкил этиши аниіланган. Германиянинг Хейдельберг шаµри университетида профессор Майер Линдрберг бошчилигида ґтказилган тадіиіот натижасида мураккаб ва таранг вазиятларда шаµарликларнинг одатдагидан кґра кґпроі асабийлашиши маълум бґлган.

Статистикага кґра, мегаполисда яшайдиган µар бешинчи одам сурункали чарчоі синдромидан азият чекади. Бу Іайриоддий хасталикни баъзан мегаполис синдроми деб µам аташади. 

Эрталаб минг бир азоблар билан уйІониш, ишга мунтазам кечикиб бориш, бир литр іаµвадан кейин µам мудраб олиш учун іулай фурсатни пойлаш — синдромнинг асосий белгилари µисобланади. Кенг омма ушбу ташхис µаіида дастлаб 1988 йилда хабар топган. 1990 йилга келиб, океанортида яшовчи 100 мингта одамда худди шу касаллик белгилари аниіланган. Ушбу синдромнинг юзага келиш сабаблари сифатида носоІлом санитар µамда экологик шароит, мунтазам µиссий ва руµий толиіишлар, босим остида бир турдаги фаолият билан шуІулланиш, нотґІри овіаланиш ва камµаракатлик, µаётда иш ва мансаб поІоналарини забт этишдан бошіа іизиіиш ва маісадларнинг бґлмаслиги кабилар кґрсатилади. Кґп µолларда бу касалликдан аёллар азият чекади. Негаки уларнинг руµияти ташіи омилларга анча таъсирчан. Јолаверса, атом электр станциялари ходимлари, ноіулай экологик шароитда яшовчи одамлар, мунтазам аілий толиіишларни бошдан кечирувчи бизнесменларда µам сурункали чарчоі синдромини орттириб олиш хавфи жуда юіори.

Мутахассислар фикрича, яна 40 йилдан сґнг сайёрамиз аµолисининг тахминан 70% фоизи шаµарларда яшайди. Бу эса ґз навбатида ижтимоий муµит талаблари оіибатида кґплаб µали фанда кашф іилинмаган руµий хасталикларни келтириб чиіариши мумкин.

ОДАМЛАР ОРАСИДАГИ ЁЛҒИЗЛИК

Шаµарлик одам µар іадамда кераксиз ахборот, маълумотлар тґліинига дуч келади. Диііатни ґІирлаш ва мияни µолдан тойдиришда реклама матнлари, транспортдаги мусиіа, афиша ва эълонларнинг µиссаси катта. Булардан ташіари ишхонада µам бир талай ахборот хужум учун пайт пойлаб турган бґлади: µужжатлар, электрон почтадаги хатлар, учрашувлар ва µоказо. Табиийки, иш кунининг охирида миядаги барча маълумотлар чалкашиб, хорІинлик, асабийлик µиссини юзага келтиради.

ўайритабиий µолатлардан бири шундаки, миллионлаб киши истиіомат іиладиган шаµарда одам ґзини ёлІизлик таъіибидан іутіара олмайди. Ґар куни янги чеµраларга дуч келиш, транспорт воситалари ёки кґча-кґйда учрайдиган зерикарли ва тунд іиёфалар таъсирида одам ґз дунёсида ґзини топа олмай іолмаслиги µам µеч гапмас.  Айни шу сабадан, шаµардаги суронли µаётдан чарчаган айрим кишиилар шаµар чеккасидан уй сотиб олиш ва ґша ерда хотиржам яшашни афзал билмоіда.

Tags: мегаполис
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments