September 19th, 2012

biglove

WWW.UZ: МИЛЛИЙ САЙТЛАР ахборотга бґлган эµтиёжингизни іондиради

Ахоли ґртасида ахборотга бґлган эµтиёж кун сайин ортиб бораётган бир пайтда миллий ижтимоий тармоілар ва веб-сайтларни ташкил іилиш µамда   аудиториясини кенгайтириш муµим масалалардан бирига айланди. Масаланинг аµамиятли жиµати шукндаки, маµаллий сайтлардаги маълумотлардан ахборот олиш эµтиёжини іондира олмаган фойдаланувчи турли манфаатларга хизмат іилувчи бошіа манбаларга мурожаат іилиши табиий. Бу эса, ґз навбатида, турли нохушликларни келтириб чиіаради, яъни маµаллий сайт µамда тармоіларга нисбатан ишончсизлик ва нотґІри ахборотни таріатаётган хорижий сайтларга ишониб шошиб іолиш. Буларни эътиборга олган µолда мамлакатимиз аµолисини ґз ваітида сифатли µамда ишончли ахборот билан таъминлайдиган, шу билан бирга, миллий менталитетимизга хос кґнгилочар вазифаларни µам бажарувчи бир нечта интернет-нашр ва сайтлар ташкил іилинди.

Фаолияти асосан ахборот етказишга йґналтирилган kun.uz электрон манбаси  µам бугунги кунда фаол фойдаланувчиларига эга. Сайт іисіа ваіт ичида аудитория ишончини іозониш учун самарали иш олиб борди. Kun.uz. тармоІи фаолияти билан іизиііанимизда сайт раµбари Мухрим Аъзамхґжаев  іуйидагиларни баён іилди: 

Сайт 2011 йилнинг охирида ташкил этилган, лекин унинг фаолияти µаіида кенг жамоатчиликка 2012 йилнинг январида маълумот берилган. Шу йилнинг апрель ойида эса ¤збекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг тегишли гувоµномасини олди. Сайтни ташкил іилишимиздан маісад ґзбек тилида сґзлашувчи интернет-фойдаланувчиларга юртимиз ва жаµонда юз бераётган хабарларни имкон іадар тез, холис етказиб бериш, бундан ташіари, турли манбалар томонидан таріатилаётган нотґІри, нохолис маълумотларга іарши курашдан иборат. Сайтдан бир кунда ґртача 1,5-2 минг киши фойдаланади. Энг юіори кґрсаткич 2,5 мингтага етган. ТґІри, бу кґрсаткич биз кутгандан анча кам, лекин сайт ходимлари тезкор суръатда аудиторияни кенгайтириш йґлида мунтазам фаолият олиб боришмоіда. Бунинг учун биринчи галда бир нуітада «іотиб» іолмай, аудитория ишончини іозониш учун µаракат іиляпмиз.

Сайтдаги маълумотлар µар куни янгиланиб, энг камида 5-6та хабар жойлаштирилади.

Ташкилотчилар оддий хабарлар билан ґіувчиларнинг маълум доирасини йиІиб олганидан сґнг маіолалар, яна маълум бир даражага етганда эса янги лойиµаларни ишга туширишни маісад іилган. Сайтнинг бошіа интернет-нашрларидан устунлигини таъминлайдиган асосий омил µам ана шу бґлиши кутилмоіда. Сайт маъмурияти файдаланувчиларни янада кґпроі жалб іилиш маісадида турли мавзуларга баІишланган махсус лойиµаларни ишга туширишни маісад іилган. Бу маµсус лойиµалар энциклопедик-маълумотнома шаклида таідим этилиб, у µам  фойдаланувчилар учун іизиіарли бґлиши шубµасиз.

Gazeta.uz глобал тармоіда самарали ижод іилиб келаётган мамлакатимиздаги интернет-нашрларидан яна биридир. Шу ґринда бир жиµатга эътибор іаратиш лозим. Ахборот технологиялари соµасининг етакчи мутахассислари таъкидлашича,  фойдаланувчи іайси сайтга мурожаат іилмасин,  унинг дизайни 12 сония ичида эътиборни торта олмаса, бошіасига ґтиб кетиши исботланган факт. Gazeta.uz маъмурияти шуни эътиборга олиб, ґзига хос дизайнни ишлаб чиіишга ва уни замон µамда аудитория талабларига мос равишда янгилаб туришга интилади. Эътиборлиси, фойдаланувчи талаби ва іизиіишига іараб сайтнинг бир нечта дизайнидан мосини танлаб, асосий кґриниш сифатида ґрнатиб іґйиши мумкин.

Ушбу сайт 2008 йил 11 августда ґз фаолиятини бошлаган. Агар сизда бирор-бир теша тегмаган янгилик бґлса-ю, уни бошіалар билан баµам кґрмоічи бґлсангиз бу истагингизни Gazeta.uz. оріали амалга оширишингиз мумкин. Бунинг учун сайтдаги «Янгилик іґшиш» буйруІини босиб, сґралган маълумотларни киритасиз ва бир неча сонияда хабарингиз сайтга юкланади. Бу хизмат нафаіат янгилик балки, фото, видео файллар юклаш имконини µам беради. 

Бундан ташіари, сайтдаги «Иітисодиёт», «Сиёсат», «Жамият», «Технологиялар», «Маданият», «Спорт» каби бґлимлари оріали маµаллий ва хорижий янгиликлардан хабардор бґлишингиз мумкин. Кґплаб фойдаланувчиларнинг талабларини эътиборга олган µолда сайт асосан материалларни ґзбек тилида таідим этади. 

Бугун ижтимоий тармоілар µам µаётимизнинг кґнгилочар іисмини тґлдираётгани кґпчиликка маълум. Интернет мутахассислари берган маълумотларга іараганда, офисда ишлайдиган ишчи бир соатда 30-40 маротаба почтасини текширар, бир кунда 500 000 киши «Twitter» ижтимой тармоІидан фойдаланар, µар ойда бир киши 700 миллиард даіиіа ваітини «Facebook» сайтида ґтказар экан. Уларнинг маълум іисмини ґзбек фойдаланувчилари аудиторияси ташкил этаётгани µам бор гап. Шу боис мамлакатимиз мутахассислари аккаунт(фойдаланувчининг электрон саµифаси)ни хорижий сайтлар эмас, ґз анъана ва іадриятларимизни тарІиб іилувчи миллий сайтлармизга жалб этиш улар онгини бунёдкор Іоялар билан ривожлантиришга хизмат іилади, дея таъкидлашмоіда.

Сурайё СИРОЖИДДИНОВА,

«Ma’rifat» мухбири